Published by: FluentU
Part 3 of 10 (view the full video).

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
这是我的朋友。 Zhè shì wǒ de péngyǒu. This is my friend.
你好。我叫小梅。 Nǐ hǎo. Wǒ jiào Xiǎoméi. Hello. My name is Xiaomei.
你好。我叫王明。认识你很高兴。 Nǐ hǎo. Wǒ jiào Wáng Míng. Rènshí nǐ hěn gāoxìng. Hello there. My name is Wang Ming. Nice to meet you.
我也很高兴认识你。 Wǒ yě hěn gāoxìng rènshí nǐ. I am also glad to meet you.