Published by: FluentU
Part 2 of 10 (view the full video).

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
你最近忙吗? Nǐ zuìjìn máng ma? Have you been busy recently?
不忙,课很少。你呢?工作怎么样? Bù máng, kè hěn shǎo. Nǐ ne? Gōngzuò zěnme yàng? Not busy, very few classes. And you? How’s work been?
很忙!工作很多。 Hěn máng! Gōngzuò hěnduō. Very busy! Lots of work.