Published by: FluentU
Part 4 of 10 (view the full video).

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
你们是同事吗? Nǐmen shì tóngshì ma? Are you colleagues?
不是,不是。我是学生。 Bùshì, bùshì. Wǒ shì xuéshēng. No no. I am a student.
你学什么? Nǐ xué shénme? What do you study?
我学中文。 Wǒ xué zhōngwén. I’m studying Chinese.