Published by: FluentU
Part 5 of 10 (view the full video).

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
你喜欢学中文吗? Nǐ xǐhuān xué zhōngwén ma? Do you like learning Chinese?
我很喜欢。 Wǒ hěn xǐhuān. I like it very much.
你的中文太好了! Nǐ de zhōngwén tài hǎole! Your Chinese is great!
哈哈,是吗?谢谢! Hāhā, shì ma? Xièxiè! Haha, really? Thank you!