Published by: FluentU
Part 6 of 10 (view the full video).

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
你们认识很久吗? Nǐmen rènshí hěnjiǔ ma? Have you known each other a long time?
不久。他是我的同事的朋友。 Bùjiǔ. Tā shì wǒ de tóngshì de péngyǒu. Not long. He is a friend of my colleague.
他是你的朋友的朋友。 Tā shì nǐ de péngyǒu de péngyǒu. He is a friend of your friend.
哈哈,是啊!我们都是朋友。 Hāhā, shì a! Wǒmen dōu shì péngyǒu. Haha, yes! We are all friends.