Published by: FluentU
Part 10 of 10 (view the full video).

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
你们要去看电影吗? Nǐmen yào qù kàn diànyǐng ma? Do you want to go see a movie?
今天吗?嗯…… Jīntiān ma? N…… Today? Um…
明天怎么样? míngtiān zěnme yàng? How about tomorrow?
明天好的。 Míngtiān hǎo de. Tomorrow’s good.
你呢?你要去看吗? Nǐ ne? Nǐ yào qù kàn ma? What about you? Do you want to come?
好的,我也去! Hǎo de, wǒ yě qù! Ok, I’ll go too!