Published by: FluentU
Part 9 of 10 (view the full video).

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
王明,你喜欢吗? Wáng Míng, nǐ xǐhuān ma? Do you like it, Wang Ming?
喜欢,很好喝。 Xǐhuān, hěn hǎo hē. I like it, it’s very good.
小梅, 你的怎么样? Xiǎoméi, nǐ de zěnme yàng? How about yours, Xiaomei?
我不太喜欢,味道太甜了。 Wǒ bù tài xǐhuān, wèidào tài tiánle. I don’t really like it, tastes too sweet.