Published by: leo saran
Transcript covers between 6:33 and 9:50.

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
语法要点 Yǔfǎ Yàodiǎn Grammar Points
八十九 bā shí jiǔ 89
七百八十九 qī bǎi bā shí jiǔ 789
六千七百八十九 liù qiān qī bǎi bā shí jiǔ 6,789
五万六千七百八十九 wǔ wàn liù qiān qī bǎi bā shí jiǔ 56,789
四十五万六千七百八十九 sì shí wǔ wàn liù qiān qī bǎi bā shí jiǔ 456,789
三百四十五万六千七百八十九 sān bǎi sì shí wǔ wàn liù qiān qī bǎi bā shí jiǔ 3,456,789
两千三百四十五万六千七百八十九 liǎng qiān sān bǎi sì shí wǔ wàn liù qiān qī bǎi bā shí jiǔ 23,456,789
一亿两千三百四十五万六千七百八十九 yī yì liǎng qiān sān bǎi sì shí wǔ wàn liù qiān qī bǎi bā shí jiǔ 123,456,789
二十一亿两千三百四十五万六千七百八十九 èr shí yī yì liǎng qiān sān bǎi sì shí wǔ wàn liù qiān qī bǎi bā shí jiǔ 2,123,456,789
三百多块钱。 Sānbǎi duō kuài qián. More than three hundred dollars.
这个表两百多块钱。 Zhège biǎo liǎng bǎi duō kuài qián. This watch was over 200 dollars.
我们学校有五千多个学生。 Wǒmen xuéxiào yǒu wǔqiān duō gè xuéshēng. Our school has over 5,000 students.
三块多钱。 Sān kuài duō qián. Less than 4 dollars (lit. ‘3 dollars and some’).
两本书一共八块多钱,真便宜。 Liǎng běn shū yīgòng bā kuài duō qián, zhēn piányí. Two books altogether for less than 9 dollars (lit. ‘8 dollars and some’), very cheap.
我们一共有四块多钱,够不够? Wǒmen yīgòng yǒu sì kuài duō qián, gòu bùgòu? We altogether have less than 5 dollars (lit. ‘4 dollars and some’), it is enough?
够了。 Gòule. It’s enough.
小表;很小的表。 Xiǎo biǎo; hěn xiǎo de biǎo. A small watch; a very small watch.
好看的车。 Hǎokàn de chē. A nice-looking car.
我喜欢大车。他喜欢小车。 Wǒ xǐhuān dà chē. Tā xǐhuān xiǎochē. I like big cars. He like small cars.
这是一辆很好看的车。 Zhè shì yī liàng hěn hǎokàn de chē. This is a very nice-looking car.
他一个很好看的孩子。 Tā yīgè hěn hǎokàn de háizi. He is a very nice-looking child.
是啊。 Shì a. Indeed.