Published by: FluentU
Part 4 of 6 (view the full video).

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
你好。 Nǐ hǎo. Hello.
你好。 Nǐ hǎo. Hi.
这是你的吗? Zhè shì nǐ de ma? Is this yours?
是,那是我的!那是我的手机。谢谢你! Shì, nà shì wǒ de! Nà shì wǒ de shǒujī. Xièxiè nǐ! Yes, that is mine! That is my phone. Thanks!
不客气。 Bù kèqì. You’re welcome.