Published by: FluentU
Part 3 of 6 (view the full video).

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
你好? Nǐ hǎo? Hello?
你好。 Nǐ hǎo. Hello.
是你的吗? Shì nǐ de ma? Is this yours?
不是。 Bùshì. No.
不好意思。 Bù hǎoyìsi. I’m sorry.
没关系。 Méiguānxì. That’s ok.