Published by: Mohamed Mostafa
Official Website: CCTV English
Transcript covers between 1:18 and 2:35.

汉字 Pinyin English
(Official Transcript) (Google Translate) (Official Transcript)
谢谢。 Xièxiè. Thanks.
没事,不用谢。 Méishì, bùyòng xiè. It’s alright. Don’t mention it.
谢谢。 Xièxiè. Thanks.
谢谢。 Xièxiè. Thanks.
不客气。 Bù kèqì. You’re welcome.
你们好。 Nǐmen hǎo. Hello.
您好。 Nín hǎo. Hello.
您好。 Nín hǎo. Hello.
谢谢您。 Xièxiè nín. Thank you.
嗨,没事儿,不客气。 Hāi, méishìr, bù kèqì. Hey, no problem. Don’t mention it.