Published by: FluentU
Part 6 of 6 (view the full video).

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
你叫什么名字? Nǐ jiào shénme míngzì? What is your name?
我叫王明。你呢? Wǒ jiào Wáng Míng. Nǐ ne? My name is Wang Ming. What about you?
我叫晶晶。 Wǒ jiào Jīngjīng. My name is Jingjing.
晶晶?这名字很好听! Jīngjīng? Zhè míngzì hěn hǎotīng! Jingjing? This name sounds good!
谢谢!再见! Xièxiè! Zàijiàn! Thank you! Goodbye!
好,再见! Hǎo, zàijiàn! OK, bye!