Published by: FluentU
Part 2 of 7 (view the full video).

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
服务员!你好。 Fúwùyuán! Nǐ hǎo. Waitress! Hello.
请问,可以看一下菜单? Qǐngwèn, kěyǐ kàn yīxià càidān ma? May I please look at the menu?
哦,可以,可以,等我一下。这是我们的菜单,请慢慢看。 Ó, kěyǐ, kěyǐ, děng wǒ yīxià. Zhè shì wǒmen de càidān, qǐng màn man kàn. Oh, yes, yes, please give me a moment. Here is our menu, please take your time.
谢谢。 Xièxiè. Thanks.