Published by: MandarinTube
Companion understanding video found here.

汉字 Pinyin English
(Video) (Google Translate) (Video)
你看这件怎么样? Nǐ kàn zhè jiàn zěnme yàng? How about this?
样子不错。 Yàngzi bùcuò. It looks pretty good.
我喜欢白色的。 Wǒ xǐhuān báisè de. I like white clothes.
颜色不错。 Yánsè bùcuò. This colour’s pretty good.
是纯棉的。 Shì chún mián de. It’s pure cotton.
质量也不错。你去试试吧。 Zhìliàng yě bùcuò. Nǐ qù shì shì ba. The quality is also pretty good. Go and try it on.