Published by: Chinese080808
Companion grammar guide found here.

汉字 Pinyin English
(Edward) (Google Translate) (Edward)
力波,你好! Lìbō, nǐ hǎo! Libo, hello!
你好,陆雨平。 Nǐ hǎo, Lù Yǔpíng. Hello, Lu Yuping.
(Repeat) (Repeat) (Repeat)
林娜 ,你好吗? Lín Nà, nǐ hǎo ma? Lin Na, how are you?
我很好,你呢? Wǒ hěn hǎo, nǐ ne? I’m good, and you?
也很好。 Yě hěn hǎo. I’m also good.
(Repeat) (Repeat) (Repeat)